آثار فاخر

به دلیل انحصاری بودن اثار این بخش تنها بخشی از تصاویر جهت معرفی مقدماتی نمایش داده شده .
مینا کاری اصیل با رنگ و لعاب کوره ای از اکسید فلزات من جمله طلا ، ارایه میگردد .
جهت هدایایی ارزشمند ماندگار و بی بدیل