استخدام و همکاری

در راستای تامین هنرمند ماهر جهت اشتغال در شهر اصفهان با حقوق و بیمه لطفا در صورت تمایل رزومه خود را همراه سوابق و تصویر مدارک به ایمیل sepidhonaresf@gmail.com با موضوع استخدام ارسال فرمایید . پس از تایید با در دست داشتن مدارک و نمونه کار طبق دعوتنامه ارسالی اقدام فرمایید .
رشته های مورد نیاز :
مینا کاری روی مس و صنایع مربوطه
خاتم سازی و صنایع مربوطه
قلمزنی و مس گری و صنایع مربوطه
مینیاتور ابنیه و چهره

 

جهت همکاری از فعالین در زمینه های ذیل دعوت بعمل می آید .
بازرگانی خارجی و بازاریابی صنایع دستی داخلی و خارجی ( نمایشگاهی )