جعبه هدايا

ارايه شكيل و رسمي صنايع دستي بدون بسته بندي مناسب امكان پذير نيست . و در اين راستا سپيد هنر تلاش وافري جهت ابتكار توليد و ارايه طيف وسيعي از جعبه ها نموده است .

قيمت مناسب – وزن نهايي – ضربه پذيري – زيبايي – قابليت توليد انبوه – هزينه مناسب ساخت و قابل ديد داخل  از جمله نكات اوليه در بسته بندي صنايع دستي است  .